Husk Årsmøte i hovedlaget torsdag 17. mars (sist endret 15.3)

Postet av Brevik Idrettslag den 11. Feb 2016

Hovedlagets årsmøte avholdes i klubbhuset torsdag 17. mars kl. 1900.

Eventuelle forslag må være styret i hende i innen 10. mars.

Saksliste og saksdokumenter vil legges på våre hjemmesider (her) så snart de er klare.

Her er sakslisten

Her er hovedlagets årsberetning

Her er årsberetning med undergrupper og styrets forslag til kontingent 2016 (lagt til 15.3)

Her er organisasjonsplanen

Organisasjonsplanen er endret i henhold til endringene i loven (se neste punkt), følgende er endret:

 • Barneidrettsansvarlig og ansvarlig for politiattester er satt inn i organisasjonskartet (side 7)
 • Lagt inn at æresmedlemmer ikke betaler kontingent (side 11)
 • Lagt til avsnitt om barneidrettsansvarlig (side 11)
 • Under organisering av grupper, endret årsmøte til gruppas årlige møte (side 12)
 • Presisert at der gruppas årlige møte som fastsetter treningsavgift.
 • To punkter på kortsiktig handlingsplan vedtatt på årsmøtet 2015 lagt til.

Ny lov (vedtekter) for Brevik Idrettslag

Idrettsstyret i Norges Idrettsforbund vedtok en ny lovnorm for idrettslag 22. oktober 2015. Denne vedtas på idrettslagets årsmøte 2016.

Styrets forslag til Ny lov for Brevik Idrettslag

Dette er et omfattende dokument, de viktigste endringer i forhold til nåværende lov er:

 • Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan imidlertid vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.
 • Årsmøtet skal fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 • Også medlemmer under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.
 • Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.
 • Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
 • Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.
 • Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
 • Dersom idrettslaget har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, skal hver gruppe ha et gruppestyre på minst 3 medlemmer.
 • Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år.
 • Det skal utnevnes en ansvarlig for barneidretten i laget (0-12) år. Dette kan delegeres til styret og må nødvendigvis ikke velges på årsmøtet.


I styrets forslag til ny lov er det gjort minimale endringer i forhold til lovnormen. Kun antall medlemmer som velges til styret (arbeidsutvalget) er endret. Spesielle bestemmelser for Brevik Idrettslag ivaretas i størst mulig utstrekning i vår organisasjonsplan som er enklere å endre og ikke krever 2/3 flertall for å vedtas.

Lovnormen inneholder også endel endringer om grupper og gruppestyrer i fleridrettslag

For å tydeliggjøre at det er årsmøtet i idrettslaget som er idrettslagets høyeste myndigheten (og ikke årsmøter på gruppenivå), snakker vi ikke lenger om årsmøter på gruppenivå. Hver gruppe skal avholde «et årlig møte», men for å unngå misforståelser kalles disse ikke lenger for årsmøter. Den nye lovnormen understreker at «all makt» ligger hos årsmøtet og hos hovedstyret, men det er selvsagt anledning til å delegere oppgaver og til å gi fullmakter til gruppene.

På årsmøtet i idrettslaget skal det vedtas en organisasjonsplan, som sier hvilke grupper (idretter) idrettslaget har, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Idrettslaget bestemmer selv om de ønsker en løs eller stram organisering av hver enkelt gruppe, men dersom årsmøtet har vedtatt å organisere en gruppe med gruppestyre, gjelder følgende:

 • Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer.
 • Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget.
 • Det årlige møtet skal:
  • Behandle regnskap
  • Behandle gruppens årsberetning
  • Fastsette budsjett
  • Fastsette eventuell årlig treningsavgift
  • Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.